Friday, December 16, 2011

ვარიაციები თემაზე "ანდაზა"-)))

სხვა სხვის ომსა ნუ სარდლობო.
სხვის ომში თავი სარდალი ნუ გგონიაო.
სხვის ომში თავი სარდალი მხოლოდ ბრიყვს ჰგონიაო.

ბოლოს ის იცინის, ვინც ბოლოს წინას სიცილს დაელოდებაო.

კომბოსტო მაინც უნდა იყო, რომ თავი კიტრი გეგონოსო.

ვისაც სხვა უყვარს, იმას თავიც ეყვარებაო.

თუ გინდა თავი კარგად გაიცნო, ვინმე უნდა შეიყვაროო.

თუ ბოროტებას “არა” არ უთხარი, ის სულ “კის” გეტყვის და წარწყმდებიო.

ვინც მტერში მოყვარეს ეძებს, ორგულია, ვინც პოულობს კიდევ უარესიო.

“რასაცა გასცემ შენია” და ამას ბიძინას თქმა არ უნდაო.

-)))